Πρώτες ενέργειες
 • Σταµατήστε αµέσως στον τόπο του ατυχήµατος.
 • Λάβετε τα απαραίτητα µέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας και ειδοποιήστε το πλησιέστερο Αστυνοµικό Τµήµα.
 • Εφόσον υπάρχουν τραυµατισµοί ή θάνατος, καλέστε και τις πρώτες Βοήθειες.
 • Προσπαθήστε να µην επέλθει µεταβολή στον τόπο του ατυχήµατος για διευκόλυνση του έργου της Αστυνοµίας.
Αμέσως μετά
 • Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήµατος, οποιαδήποτε ώρα. Εξειδικευμένο προσωπικό θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και θα μεταβεί στο τόπο του ατυχήµατος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
 • Σε περίπτωση που το τροχαίο έχει συµβεί εντός Ελλάδας και το όχηµά σας έχει ακινητοποιηθεί, η φροντίδα ατυχήµατος θα αναλάβει την οργάνωση και τα έξοδα ρυµούλκησης του οχήµατος σε συνεργείο που επιθυµείτε, µέσα στα όρια του νοµού που συνέβη το ατύχηµα (ακόµα και αν δεν έχετε οδική βοήθεια στο ασφαλιστήριο συµβόλαιό σας).
 • Συµπληρώστε τη Φιλική Δήλωση Ατυχήµατος, ούτως ώστε να µην χρειαστεί να περιµένετε για την απάντηση από την άλλη ασφαλιστική εταιρία.
Στη συνέχεια
Σε περίπτωση που δεν καλέσετε τη Φροντίδα Ατυχήµατος, ώστε να συµπληρώσετε τη δήλωση ατυχήµατος για να λάβει από εσάς όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα πρέπει να υποβάλλετε δήλωση στην Εταιρία, µέσα σε 8 ηµέρες από την ηµέρα του ατυχήµατος. Στη δήλωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρετε µε κάθε λεπτοµέρεια όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριµένο γεγονός.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τη δήλωση:
 • Αυτοπροσώπως
 • Με fax στο 210-9405228
 • Mε e-mail στο: claims@nivis.gr
 • Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 309, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα Αττικής, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής σας. Ζητήστε υπόδειγµα της δήλωσης από εμάς ή τον Ασφαλιστικό σας Σύµβουλο.
Καλέστε το call center ζηµιών της Εταιρίας στο 210 9405223 για να κλείσετε ραντεβού µε πραγματογνώμονα.

Για κάθε πληροφορία ή απορία σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί µας στο 210 9405223-6, ή μέσω email: car@nivis.gr, claims@nivis.gr, info@nivis.gr.

Κατεβάστε τις Οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος