Στην NIVIS M.G.A. δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψίστης ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εάν, παρά ταύτα, για οιονδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένοι με την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να επιλύσουμε το θέμα σας.

 • Είμαστε στην θέση να αντιμετωπίζουμε τα παράπονα αποτελεσματικά και άμεσα χωρίς ίχνος προκατάληψης βασιζόμενοι στις αρχές της ηθικής, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας που μας διέπουν, σεβόμενοι πάντα τα περί του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Μόλις λάβουμε το παράπονο σας, το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάλυσης Παραπόνων θα σας ενημερώσει εγγράφως για την παραλαβή του σε διάστημα μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
 • Σκοπός μας είναι η επίλυση των παραπόνων το ταχύτερο δυνατό και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες όπως ορίζεται ρητά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν για οιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν δύναται να απαντήσει εντός του ως άνω ορίου για λόγους ανωτέρας βίας, θα ενημερώνεστε για τους λόγους της καθυστέρησης καθώς και για το επιπλέον απαιτούμενο χρονικό όριο διεκπεραίωσης της υπόθεσης.
 • Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με την πορεία εξέτασης του αιτήματος σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των προαναφερθέντων τρόπων που αναγράφονται σε προηγούμενο παράρτημα του παρόντος.
 • Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις κάτωθι Αρχές:
  • Στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), οδός Αμερικής 3, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, τηλ: 210 32 05 222
  • Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα, τηλ: 1520
  • Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα, τηλ: 210 64 60 862 και 210 64 60 814.

Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών), ο επικεφαλής της οποίας δέχεται την αιτίαση από τον ενδιαφερόμενο και οφείλει να απαντά εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης (σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013).

Η εταιρεία με την επωνυμία "NIVIS M.G.A." έχοντας στόχο την καθημερινή βελτίωση σε όλους τους τομείς διεκπεραίωσης των εργασιών της, προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να έλθει σε επικοινωνία με την Εταιρεία προς κάλυψη πιθανών αδυναμιών. Για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, παρακαλείται το καταναλωτικό κοινό όπως ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως βάσει της προβλεπόμενης νομοθεσίας όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο ακόλουθο παράρτημα. Η Εταιρεία υπόσχεται την αμερόληπτη διερεύνηση, διαχείριση και επίλυση των υποβληθεισών αιτιάσεων.

1. Τι είναι αιτίαση;

Ως "αιτίαση" νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται είτε σε ασφαλιστική επιχείρηση (ΠΕΕ πράξη εκτελεστικής επιτροπής 88/05.04.2016) είτε σε πρόσωπο διαμεσολαβούντα (απόφαση 89/05.04.2016) από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 7 του Π.Δ. 190/2006.

2. Τι ΔΕΝ είναι αιτίαση;

Δεν είναι αιτιάσεις και δεν επεξεργάζονται από την ΤτΕ:

 • Οι αναγγελίες απαιτήσεων.
 • Οι αιτήσεις αποζημίωσης.
 • Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων.
 • Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα, όπως για παράδειγμα: Όταν το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο όπως π.χ.: "Η εταιρεία δεν πληρώνει τη ζημιά μου. Παρακαλώ όπως την υποχρεώσετε να με αποζημιώσει".
 • Όταν δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία.
 • Όταν η ζημιά δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

3. Αν η Εταιρεία δεν σας απαντήσει εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση είναι αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤτΕ, υποβάλλοντας την ειδική φόρμα εδώ.
Η ΤτΕ δεν είναι αρμόδια για την επίλυση της ιδιωτικής σας διαφοράς με την Εταιρεία (αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης). Ωστόσο θα αξιολογήσει την αιτίασή σας στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.

Διαδικασία υποβολής & διερεύνησης αιτιάσεων

 1. Ως "αιτιώμενος" νοείται εκείνο το πρόσωπο που έχει υποβάλλει αιτίαση και δύναται να είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης και/ή ο ζημιωθείς τρίτος.
 2. Η "αιτίαση" σας δέον να περιγράφει αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε επισυνάπτοντας όλα εκείνα τα έγγραφα που κρίνετε απαραίτητα για την διεκπεραίωση του θέματος σας. Κατόπιν τούτου, αποστέλλεται στην Εταιρεία υπ’ όψιν Τμήματος Διαχείρισης και Ανάλυσης Αιτιάσεων (Παραπόνων) μέσω ενός εκ των κάτωθι τρόπων:
  1. Με fax στο 210 9405228
  2. Με e-mail επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα στο info@nivis.gr
  3. Με παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας μας ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
   NIVIS M.G.A.
   ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 309
   Τ.Κ. 17674, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αττικής
   ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Κόλλια Βιργινία, 210 9405223
  4. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο φάκελος της αιτίασης σας πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει, επιπροσθέτως με τα ανωτέρω, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αιτιωμένου καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο ο/η ίδιος/α επιθυμεί να παραλάβει την απόδειξη υποβολής/παραλαβής της αιτίασης.
  5. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, ο/η αιτιώμενος/η θα έχει παραλάβει έγγραφη απάντηση απορρέουσα από την υποβληθείσα αιτίαση. Εάν η αιτίαση υπόκειται σε θέμα το οποίο είναι πολύπλοκο και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την διεκπεραίωση του, η Εταιρεία θα ενημερώνει εγγράφως και εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών τον/ην αιτιώμενο/η για την εν λόγω καθυστέρηση συνοδευόμενη από τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης.
  6. Η υποβολή της αιτίασης σας δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων σας και επιπλέον δεν προαπαιτείται για την προσφυγή σας στη Δικαιοσύνη.
  7. Εάν παρά ταύτα, μετά την απάντηση εκ μέρους της Εταιρείας, ο/η αιτιώμενος/η δεν είναι ικανοποιημένος/η με την απόφαση της Εταιρείας που αφορά την προκειμένη αιτίαση, τότε ο/η ίδιος/α δύναται να απευθυνθεί στις κάτωθι αρμόδιες Αρχές:
   Στην Τράπεζα της Ελλάδος - Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)
   Διεύθυνση: Αμερικής 3, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα
   Τηλ.: 210 32 05 222, 210 32 05 253
   Fax: 210 32 05 437-8
   Email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr
   Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
   Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα
   Τηλ.: 1520 Fax: 210 38 29 640, 210 33 02 708, 210 38 43 549
   Email: info@efpo lis.gr
   Στον Συνήγορο του Καταναλωτή
   Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα
   Τηλ.: 210 64 60 862, 210 64 60 814, 210 64 60 612, 210 64 60 734
   Fax: 210 64 60 414
   Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
  8. Η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος για τις αιτιάσεις πελατών της που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος βάσει της υπ΄αριθ. 3/08.01.2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το αργότερο κάθε έξι (6) μήνες και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί απαραίτητο. Σε αυτού του τύπου την ενημέρωση περιλαμβάνεται μια γενική εικόνα του είδους των αιτιάσεων καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν από την Εταιρεία προς διεκπεραίωση των εν λόγω αιτιάσεων/υποθέσεων.