Πρώτες ενέργειες
  • Σταµατήστε αµέσως στον τόπο του ατυχήµατος.
  • Λάβετε τα απαραίτητα µέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας και ειδοποιήστε το πλησιέστερο Αστυνοµικό Τµήµα.
  • Εφόσον υπάρχουν τραυµατισµοί ή θάνατος, καλέστε και τις πρώτες Βοήθειες.
  • Προσπαθήστε να µην επέλθει µεταβολή στον τόπο του ατυχήµατος για διευκόλυνση του έργου της Αστυνοµίας.